MobileTechReview

Nokia N8 Sample Photos

Photos taken with the Nokia N8 at highest quality settings

Nokia N8 sample photo
Nokia N8 sample photo
1/250 sec at f / 2.8
MobileTechReview